Thịt bò pháp

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

56,700 VNĐ 51,000 VNĐ
261,500 VNĐ 222,000 VNĐ
250,800 VNĐ 213,000 VNĐ

Phi lê bê pháp (300 gram)

360,000 VNĐ 306,000 VNĐ
490,000 VNĐ 416,500 VNĐ
44,000 VNĐ

ỨC BÒ PHÁP (A+) (200 gram)

43,000 VNĐ
45,800 VNĐ
280,000 VNĐ 238,000 VNĐ

ỨC BÒ PHÁP (200 gram)

48,800 VNĐ 43,800 VNĐ

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ

BA CHỈ BÒ PHÁP (200 gram)

43,400 VNĐ 39,800 VNĐ

Phản hồi của bạn