Khuyến mãi

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

56,700 VNĐ 51,000 VNĐ
261,500 VNĐ 222,000 VNĐ
250,800 VNĐ 213,000 VNĐ

Phi lê bê pháp (300 gram)

360,000 VNĐ 306,000 VNĐ
490,000 VNĐ 416,500 VNĐ
280,000 VNĐ 238,000 VNĐ

ỨC BÒ PHÁP (200 gram)

48,800 VNĐ 43,800 VNĐ

BA CHỈ BÒ PHÁP (200 gram)

43,400 VNĐ 39,800 VNĐ
28,000 VNĐ 22,400 VNĐ
237,500 VNĐ 165,000 VNĐ
32,000 VNĐ 28,800 VNĐ

Phản hồi của bạn